Aktuality
AKO SI VYBRAŤ CESTOVNÉ POISTENIE

AKO SI VYBRAŤ CESTOVNÉ POISTENIE

9.5.2018

Cestovné poistenie má slúžiť na pokrytie výdavkov na zdravotnú starostlivosť a rôzne straty vzniknuté pri cestovaní, v rámci vlastnej krajiny alebo zahraničných krajín. Poistiť sa možno v poisťovniach, v agentúrach alebo v cestovných kanceláriách. Cestovné poistenie ponúkajú i banky, najmä k platobným kartám. Takéto poistenie býva lacnejšie, no má aj menšie poistné krytie ako majú poisťovne. Poistencom sú fyzické aj podnikajúce osoby. Dohľad nad poisťovníctvom a jeho reguláciu vykonáva Národná banka Slovenská (ďalej len „NBS“), ktorá vydáva aj povolenia na uvedenú činnosť. Zákon č. 39/2005 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov  upravuje činnosť poisťovní. Cestovné poistenie možno uzatvoriť pomocou mobilnej aplikácie, online, cez infolinku poisťovne, existuje i SMS poistenie, alebo prostredníctvom pobočiek. Zoznamy subjektov, ktoré vykonávajú poisťovaciu alebo zaisťovaciu činnosť na území SR je možné nájsť v sekcii na

webovej stránke NBS:  https://subjekty.nbs.sk/?aa=select_sector&bb=3&cc=&qq=&ll=sk.

Pri cestovnom poistení netreba zabúdať na zoznam rizikových štátov, ktorý zverejňuje Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky na svojej web stránke: https://www.mzv.sk/aktuality/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim a na registráciu na uvedenom ministerstve pred cestou do zahraničia „dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia“. Poistná zmluva musí vždy spĺňať tieto náležitosti: identifikovať poistiteľa,  poistníka a oprávnenú osobu, definovať poistné nebezpečenstvo, určiť výšku a splatnosť poistného, dobu poistenia. Súčasťou zmluvy musia byť aj všeobecné poistné podmienky. Cestovné poistenie  pozostáva predovšetkým z týchto druhov  poistenia: A) základné cestovné poistenie: poistenie liečebných nákladov v zahraničí alebo doma (úraz, náhle ochorenie a úmrtie) a základné asistenčné služby (rady), B) pripoistenia, napr.: úrazové poistenie (poistenie úrazu), poistenie batožiny,  poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie storno poplatkov (zájazdu, leteniek, ubytovania),  poistenie predčasného návratu, poistenie doplnkových asistenčných služieb, poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku, poistenie nákladov na záchrannú činnosť horskej služby (pátranie a záchrana), poistenie neúčasti na zájazde, poistenie právnej pomoci, poistenie športov, poistenie nevyužitej cesty, poistenie predčasný návrat, poistenie opustenie domácnosti, zodpovednosti za škodu, privolanie opatrovníka. Poistenie liečebných nákladov, je hlavnou súčasťou cestovného poistenia, z cestovného poistenia možno zaplatiť aj prevoz  pacienta na SK a zdravotnú starostlivosť  v zariadeniach, ktoré nie sú súčasťou systému verejného zdravotného poistenia  v danej krajine. Európsky preukaz zdravotného poistenia slúži na čerpanie  dávok zdravotnej starostlivosti počas pobytu na území iného členského štátu, vo verejných  zdravotníckych zariadeniach, pričom klient si musí často doplácať  za zdravotnú starostlivosť  (tak isto ako si musí domáci za zdravotnú starostlivosť doplácať). Avšak komplexné cestovné poistenie  kryje náklady spojené s ošetrením  a liečbou  aj u súkromných  lekárov. Komerčné cestovné poistenie, býva obmedzené maximálnou sumou, ktorú poisťovňa za klienta preplatí, avšak európsky preukaz takýto limit nemá. Výhodné je vybaviť si cestovné poistenie i európsky preukaz. Preukaz vydávajú všetky zdravotné poisťovne bezplatne.  Pri výbere poistenia je dôležite zadefinovať najmä tieto údaje: kam cestujem: Európa (okrem SR), celý svet (okrem SR), bežné destinácie, ostatné destinácie,  typ poistenia: krátkodobá cesta, opakované cesty počas roku, ročné poistenie – dlhodobý pobyt, termín cesty: odchod, príchod, účel cesty: dovolenka (turistika), pracovná cesta (manuálna, nemanuálna), štádium a au-pair, športové aktivity, počet poisťovaných osôb s dátumom narodenia (vek). Online webové porovnanie poisťovní umožní správny výber cestovného poistenia (podľa nášho želania potrieb), napr. web stránka: www.poistenie.sk, www.poistovne.sk, www.europska.sk, www.superpoistenie.sk, www.cestovnepoistenie.com, https://www.netfinancie.sk/cestovne-poistenie. Výber cestovného poistenia spočíva najmä vo výške poistného krytia poistnej udalosti a výšky ceny poistného. Problémom, pri výbere poisťovne môže byť: nedostatočné poistné krytie a malý výber poistných rizík. Neskôr treba prihliadať aj na možný problém s vymáhaním poistného plnenia v plnej výške, krátenie poistenia alebo úplne odmietnutie plnenia (napr. pri požití alkoholu). Výhodou je neobmedzený limit plnenia napr. pri poistení liečebných nákladov v zahraničí.  Dôležité je porovnať viaceré poisťovne, resp. aspoň tri ponuky rôznych poisťovní. Pred poistením sa je potrebné najmä myslieť na výber krajiny, dopravný prostriedok, zdravotné poistenie, dobu poistenia - jednorazové poistenie verzus celoročné špeciálne poistenie – pripoistenie sa, na obmedzenie maximálnymi sumami poistných rizík a možnosti výberu pripoistenia sa, zmluvné podmienky poisťovne.