Aktuality
KAM MÔŽETE VYCESTOVAŤ IBA NA OBČIANSKY PREUKAZ

KAM MÔŽETE VYCESTOVAŤ IBA NA OBČIANSKY PREUKAZ

15.5.2018

Podľa § 2 ods. 1 zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Občan má právo slobodne vycestovať do zahraničia, ak tento zákon neustanovuje inak. Občan môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Iným dokladom je doklad, ktorý sa na základe medzinárodnej zmluvy považuje za cestovný doklad, napr.  zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl.  Iným dokladom na vycestovanie občana do zahraničia je aj občiansky preukaz, ak ho daný štát uznal ako cestovný doklad, napr. dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti. Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazoch, a zároveň evidenciu občianskych preukazov upravuje zákon č.  224/2006 Z. z. zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 2 ods. 1 a 2 tohto zákona:  Je občiansky preukaz verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky  preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje v zmysle zákona. Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil  pätnásty rok  veku a má trvalý pobyt na území  Slovenskej republiky.  Podľa § 11 ods. 2 uvedeného zákona: „Občiansky preukaz sa nesmie odovzdať alebo prijať ako predmet záložného práva, nesmie sa odovzdať alebo odobrať pri vstupe do objektu alebo na pozemok a nesmie sa odovzdať alebo odobrať v súvislosti s poskytovaním služieb; to neplatí, ak je to nevyhnutné pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.“. Ako sme už vyššie spomínali občiansky preukaz možno použiť ako cestovný doklad do štátov, ktoré ho ako taký uznávajú. Ako cestovný doklad možno použiť len občiansky preukaz vydaný po 1.9.1993, občianske preukazy vydávané v ČSSR/ČSFR ako cestovný doklad použiť nemožno. Cestovný doklad sa nesmie odovzdávať ani prijímať ako záloh a nesmie sa odovzdávať ani odoberať pri vstupe do objektu alebo na pozemok. Občan nie je oprávnený ponechávať cestovný doklad ako záloh ani pri svojom pobyte v zahraničí.  Pri leteckej doprave môžu niektoré letecké spoločnosti vo svojich prepravných podmienkach stanoviť podmienku predloženia cestovného pasu. Akceptáciu občianskeho preukazu ako cestovného dokladu je potrebné si vopred preveriť u konkrétnej leteckej spoločnosti. Maloleté dieťa môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom. Je potrebné si overiť na zastupiteľskom úrade štátu návštevy, či sa okrem cestovného dokladu  nebude vyžadovať pri cestovaní maloletých tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu). Slovenskí občania sa môžu zdržiavať na území druhého členského štátu Európskej únie po dobu 3 mesiacov na základe platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. V prípade pobytu, ktorý presahuje 15 dní, môže členský štát vyžadovať od občana prihlásenie sa k pobytu. Ak bude  slovenský občan pobývať na území druhého členského štátu EÚ,  po dobu dlhšiu ako 3 mesiace, musí požiadať,  resp. prihlásiť sa k prechodnému alebo trvalému pobytu v danom členskom štáte EÚ. Zároveň musí splniť stanovené podmienky členského štátu (napr. finančné zabezpečenie po dobu pobytu, zamestnanie, iná ekonomická činnosť, zdravotné poistenie a pod.). Členský štát  môže  odmietnuť vstup občana SR na jeho územie, a to z dôvodu ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia obyvateľov. Náhradný cestovný doklad vydá veľvyslanectvo občanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú. Ak Slovenská republika nemá veľvyslanectvo alebo generálny konzulát na území nejakého štátu, slovenský občan sa môže so žiadosťou obrátiť na veľvyslanectvo alebo generálny konzulát ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie.  Podľa ministerstva zahraničia Slovenskej republiky: občania Slovenskej republiky môžu s občianskym preukazom vydaným formou ID karty cestovať na územie členských štátov Európskej únie, ďalej na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Macedónskej republiky, Srbska, Albánska, Gruzínska, Moldavska a Gibraltár. Pri cestách na územie iných štátov je potrebný cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov od predpokladaného ukončenia pobytu. Štáty Európskej únie (28 členov, abecedne zoradených): Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko. Štáty ako Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Írsko, Spojené kráľovstvo sú členmi EÚ, ale nie sú členmi Schengenského priestoru. Schengenský priestor je priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom sa občania EÚ, mnohí štátni príslušníci tretích krajín, podnikatelia a turisti môžu voľne pohybovať bez toho, aby boli kontrolovaní na hraniciach. Členovia Schengenského priestoru: Belgicko,  Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko,  Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko.