Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinností zmluvných strán pri obstaraní zájazdu cestovnou agentúrou.

 2. Cestovná agentúra GOU TRAVEL , IČO 47493992, sídlom ul.1. Mája 50, 024 01 Kysucké Nové Mesto. (ďalej len „CA“) je autorizovaným predajcom zájazdov renomovaných cestovných kancelárií, s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o predaji zájazdov. Všetky cestovné kancelárie, s ktorými CA spolupracuje, sú riadne poistené proti úpadku CK a vo väčšine prípadov fungujú na Slovenskom a Českom trhu už niekoľko rokov. 

 3. Cestovná kancelária /ďalej len CK/ je právnická alebo fyzická osoba, podnikajúca na základe právnych predpisov krajiny, v ktorej má sídlo, poskytujúca zájazd pre klientov CA. Pre účely platenia je CK konečný príjemca platby.

 4. Klient je záujemca o služby sprostredkovateľa, spôsobilý na právne úkony, ktorého cieľom je zakúpiť si prostredníctvom CA konkrétny zájazd od CK. Klientom pre účely týchto podmienok môže byť:

  1. akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len „osoba“), ktorá uzatvorí s CA alebo príslušnou CK cestovnú zmluvu (či inú zmluvu na ponúkané služby), alebo

  2. osoba, v ktorej prospech bola táto zmluva uzatvorená.

  3. osoba, ktorá odoslala nezáväznú objednávku na zájazd alebo inú službu v súlade s týmito podmienkami.

 5. Sprostredkovanie je činnosť vykonávaná CA, ktorá spočíva v zabezpečení komunikácie medzi klientom a poskytovateľom zájazdu CK, ktorá je obchodným partnerom CA, v zabezpečení rezervácie konkrétneho zájazdu alebo konkrétnej kombinácie služieb a v sprostredkovaní ostatných služieb podľa objednávky klienta.

 6. Zájazd je vopred pripravená a zorganizovaná kombinácia najmenej dvoch z týchto služieb, a to doprava, ubytovanie alebo iné služby, ktoré nie sú doplnkom dopravy alebo ubytovania a tvoria významnú súčasť kombinácie služieb, napríklad stravovanie, zabezpečenie sprievodcu, spoločensko-kultúrny program alebo rekreačno-športový program, ak sa ponúkajú na predaj alebo sa predávajú za súhrnnú cenu, a ak sa služba poskytuje dlhšie ako 24 hodín, alebo ak zahŕňa ubytovanie cez noc. Zájazd je aj vopred zorganizovaný pobyt zahŕňajúci len ubytovanie na viac ako tri noci v jednom ubytovacom zariadení akejkoľvek kategórie a triedy vrátane stanu, karavanu a ubytovania v súkromí.

 7. Ostatné služby sú služby poskytované CA na základe objednávky klienta súvisiace so zájazdom, najmä rezervácia letenky, zabezpečenie víz, parkovanie apod.

 8. Ponuka všetkých zájazdov je zostavovaná a pravidelne aktualizovaná na základe elektronicky prijímaných dát od CK, ktoré sú usporiadateľom ponúkaných  zájazdov. Všetky údaje sú platné k dátumu ich uverejnenia na webe. CA nezodpovedá za prípadné následné zmeny jednotlivých ponúk zo strany jednotlivých CK.

 9. CA si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Záväzná pre klienta je len cena a ďalšie podmienky uvedené na platne uzavretej cestovnej zmluve s príslušným usporiadateľom zájazdu.

 10. Pri vyhľadanom zájazde nie je uvedené o ktorú CK sa jedná. Celý systém pracuje ako rezervačný. CA nevie v momente objednávania zájazdu zákazníkom, či je daný zájazd voľný, alebo obsadený. CA si vyhradzuje právo po objednávke na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom prepisovaní zájazdu do databázy serveru.

 

 

II. Objednávka, rezervácia, uzavretie zmluvy

 1. Klient môže poslať ľubovoľné množstvo nezáväzných objednávok (rezervácií) na ponúkané zájazdy. CA nemá v okamihu prijatia objednávky informácie o tom, či je daný zájazd voľný alebo nie. Táto informácia je potvrdená a prípadne spresnená až následne príslušnou CK.

 2. Zákazník berie na vedomie, že u niektorých ponúk, najmä pri zájazdoch na poslednú chvíľu - "Lastminute", nemusia byť uvedené kompletné informácie. Tieto informácie o zájazde budú klientovi spresnené po obdržaní objednávky.

 3. CA si vyhradzuje právo po odoslaní klientovej objednávky na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri nahrávaní zájazdov do databázy či v dôsledku zmeny okolností na strane usporiadateľa zájazdu, ktoré nebolo možné v ponuke uviesť.

 4. Rezervácia

  1. Klient si môže objednať ľubovoľný z ponúkaných zájazdov, prípadne i viac zájazdov pre možnosť náhrady za prvý požadovaný zájazd. Pokaľ nedôjde k inej dohode, alebo klient napr. v poznámke objednávky sám neurčí prioritu po sebe nasledujúcich objednávok, tak CA rezervuje zájazdy podľa došlého poradia a pri prvej úspešnej rezervácii činnosť skončí. CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré neobsahujú správne telefónne číslo, sú rozporuplné, prípadne neúplné i bez odpovede zákazníkovi.

  2. CA i bez overenia zákazníka pokiaľ má objednávka všetky náležitosti vykoná rezerváciu objednaného zájazdu. Rezerváciu je možné realizovať v priebehu prevádzkovej doby príslušnej CK a CA, inak v najbližší pracovný deň. V prípade akéhokoľvek problému s rezerváciou CA bezodkladne kontaktuje klienta a dohodne ďalší postup.

  3. Ak je rezervácia neúspešná, CA zákazníkovi potvrdzuje neúspešnú rezerváciu elektronickou cestou (email, SMS).

  4. Ak je rezervácia úspešná, je zákazník informovaný spravidla telefonicky na uvedené telefónne číslo, prípadne elektronicky (email, SMS) ak ho nie je možné na telefónnom čísle zastihnúť. Pri potvrdení úspešnej rezervácie sa tiež zákazník dozvie, s ktorou CK je zájazd realizovaný.

 5.  Klient berie na vedomie, že v prípade telefonických objednávok môžu byť hovory s pracovníkmi CA monitorované, čím nie je dotknuté jeho právo monitorovanie odmietnuť.

 6. Klient zodpovedá za vecnú aj formálnu správnosť svojej objednávky, hlavne za správne uvedenie osobných údajov, termínov a ďalších podmienok . CA nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú v dôsledku nesprávnosti údajov poskytnutých klientom. Klient berie na vedomie, že špecifické požiadavky na vyhľadávanú službu môžu byť spoplatnené dodatočnými poplatkami, ktoré neboli zahrnuté v základnej cene služby.

 7. CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku, ktorá obsahuje nesprávne, rozporuplné alebo neúplne údaje klienta alebo bez dôvodu neuhradí dohodnuté zálohy alebo cenu dojednanej služby, opakovane neposiela podpísané dokumenty.

 8. Ak je objednávka medzi klientom akceptovaná CA i príslušnou CK, dôjde k uzavretiu zmluvy, a to nasledujúcim spôsobom a pri splnení uvedených podmienok:

  1. Ak je usporiadateľom zájazdu CK je klientovi odovzdaný návrh Zmluvy medzi klientom a príslušnou CK, a to spolu s potrebnými pokynmi na jej vyplnenie, podpis a úhradu zájazdu. Zmluva spolu s pokynmi a týmito Podmienkami je klientovi zaslaná faxom, e-mailom, odovzdaná osobne na pobočke CA alebo výnimočne aj poštou.

  2. Ak CA informovala klienta, do akej doby je potrebné návrh zmluvy prijať (t.j. doručiť akceptáciu návrhu zmluvy do dispozície CA) a zmluva bude prijatá po tomto termíne, k uzavretiuzmluvy nedôjde, pokiaľ CA neoznámi, že zmluvu potvrdzuje. Ak nie je doba na prijatie zmluvy klientovi oznámená, má sa za to, že CA prestáva byť návrhom zmluvy viazaná uplynutím najneskôr 3 dní od jej doručenia.

  3. Klient je povinný v prípade akceptácie ponuky zaslať podpísanú zmluvu, vrátane dokladu o vykonanej platbe, na adresu CA. Zaslanie inému subjektu (napr. CK) môže viesť k tomu, že zájazd nebude možné uskutočniť. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre záväzné a CA nie je zodpovedná za následky omeškania zo strany klienta (zo strany CK môže dôjsť napr. k stornu rezervácie alebo zájazdu)

 9. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej písomného potvrdenia zo strany CA, resp. príslušnej CK. Ak nie je zmluva potvrdená, má sa za to, že účastníci od nej odstupujú zmluva sa ruší od počiatku.

 10. CA je povinná ešte pred uzavretím zmluvy na žiadosť klienta predložiť k nahliadnutiu doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku CK, ktorá je prevádzkovateľom zájazdu. 

 

III. Platobné podmienky

 1. Pokyny na platbu zájazdu sa klientovi odovzdajú v písomnej forme, a to spravidla e-mailom ako súčasť zmluvy alebo jej príloha.

 2. Cena zájazdu, pokiaľ CK nestanoví inak, je splatná následovne:

  1. 50% z ceny zájazdu pri objednaní zájazdu v dobe dlhšej ako 1 mesiac pred dňom jeho začatia - a zostatok 1 mesiac pred odjazdom

  2. 100% z ceny zájazdu v ostatných prípadoch

 3. Pokiaľ nastane situácia, že CA resp. CK usporiadajúca príslušný zájazd rezerváciu nepotvrdí, tak sa zmluva od začiatku ruší a klient má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených finančných prostriedkov.

 4. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že CA či príslušná CK (ak jej obchodné podmienky neuvádzajú inak) je oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu ak dôjde:

  1. k zvýšeniu ceny za dopravu vrátane cien pohonných hmôt, a to maximálne o sumu, o ktorú sa zvýši cena pohonných hmôt u príslušného zájazdu; alebo

  2. k zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu, a to maximálne o sumu, o ktorú sa zvýši cena predmetných platieb u príslušného zájazdu; alebo

  3. k zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tejto zmene nedôjde do dvadsiateho prvého (21) dňa pred začatím zájazdu.

 5. K zvýšeniu ceny zájazdu nesmie dôjsť počas dvadsiatich (20) dní pred začatím zájazdu.

 6. Informácia o zvýšení ceny musí byť klientovi odoslaná najneskôr dvadsaťjeden (21) dní pred začatím zájazdu, inak právo na zaplatenie zvýšenej ceny nevznikne.

 7. Ak z objektívnych dôvodov došlo zmene podmienok zmluvy alebo ceny zájazdu, má klient v lehote piatich (5) dní od doručenia návrhu na zmenu zmluvy možnosť od zmluvy odstúpiť.

 8. Platenie zálohy i doplatku prebieha vždy na účet CA buď prevodom z účtu zákazníka, alebo vložením na účet CA v pobočke príslušnej banky

 9. Cena je zaplatená riadne a včas, ak bola zaplatená v hotovosti alebo je pripísaná na účet CA resp. CK. Pre účely určenia času sa za platbu príslušného dňa považuje platba došlá na účet CA najneskôr do 17 hodiny. Platba pripísaná po 17.00 hod púríslušného dňa sa považuje za platbu došlú v nasledujúci deň.

 10. V prípade že klient neuhradí cenu riadne a včas, je povinný zaplatiť zákonné úroky s omeškania , storno poplatky a prip. určenú zmluvnú pokutu.

 11. CA nevystavuje doklad o bezhotovostnom zaplatení nevystavuje. Klientovi ako doklad o platbe slúži výpis z účtu, prípadne doklad vydaný bankou či iným platobným miestom.

 

IV. Reklamácia

 1. Klient je povinný uplatniť reklamáciu včas a bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na mieste samom (v destinácii) v priebehu zájazdu). Uplatnenie reklamácie na mieste samom umožní odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje preukázateľnosť i objektívnosť posudzovania, a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie.

 2. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej CK a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno klienta, špecifikácia zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný klientom a delegátom usporiadajúcej CK. Dĺžku reklamačného konania na mieste samom CA nevie ovplyvniť.

 3. V prípade, že reklamácia nebude z akéhokoľvek dôvodu vybavená na mieste samom, je potrebné ju za zákonom stanovených podmienok uplatniť po návrate.

 4. Klient je povinný poskytovať CA a usporiadajúcej CK súčinnosť pri šetrení reklamácie a preukazovaní reklamovaných skutočností.

 5. Klient je povinný reklamáciu určenú pre CA uplatniť písomne bez zbytočného odkladu do 7 dní od okamihu ako reklamovaný nedostatok vznikol. CA je povinná reklamách vybaviť. CA nezodpovedá za chybné poskytnutie služby či jej neposkytnutie z dôvodu vyššej moci , prípadne ak ide o službu ktorú len sprostredkovala.

 6. Ak bude v rámci reklamačného konania uznaná finančná kompenzácia , ktorá bude prevedená na účet CA, bude táto kompenzácia postúpená klientovi do 30 dní od okamihu pripísania na účet CA.

V. Osobitné dojednania pri sprostredkovaní „dovolenkovej zoznamky“

 1. Predmetom týchto obchodných podmienok je úprava zmluvného vzťahu medzi CA) ako prevádzkovateľom zoznamovacieho portálu a sprostredkovateľa spoločnej dovolenky na jednej strane a klientom.

 2. Klientom je pre účely týchto osobitných ustanovení každá fyzická osoba, ktorá využíva služby portálu a dovolenkovej zoznamkyCA.

 3. Registrovaným klientom je každá osoba, ktorá sa zaregistrovala do portálu CA.

 4. S ohľadom na charakter služieb poskytovaných CA ako prevádzkovateľom môže byť klientom iba plnoletá osoba, tj. u štátnych občanov Slovenskej republiky osoba staršia ako 18 rokov, u príslušníkov iných štátov osoba plnoletá podľa tamojších platných právnych predpisov.

 5. CA je povinná

  1. poskytovať klientom služby riadne a včas

  2. zabezpečiť ochranu súkromia klienta a spoľahlivé a bezpečné narábanie s ochranou jeho identity

  3. zabezpečovať ochranu osobných údajov klienta najmä tak, aby tieto boli určené len pre potreby prevádzkovateľa a nesmú byť poskytnuté tretej osobe bez súhlasu klienta. Prevádzkovateľ však môže zaznamenávať a zdieľať súhrnné informácie s jeho spolupracujúcimi partnermi .

 6. CA má právo

  1. na odmenu za platené služby poskytované klientovi.

  2. kontrolovať obsah účtov klientov.

  3. ukončiť klientský účet klientovi, ktorý porušuje ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo právne predpisy.

 7. CA je zodpovedná za škodu, ktorú svojím zavineným konaním spôsobí. CA nie je zodpovedná za škodu spôsobenú:

  1. obsahom portálu nahraný klientom.

  2. klientovi konaním ostatných klientov či konaním tretieho subjektu.

  3. klientovi zneužitím jeho klientského účtu zavinené klientom.

  4. neprístupnosťou služieb v miestach, kde je to podľa daných platných predpisov zakázané.

  5. na zdraví či majetku prípadne inú škodu, ktorá vznikla medzi účastníkmi počas sprostredkovania zájazdu

 8. Klient užívaním služieb prevádzkovateľa potvrdzuje súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje ich dodržiavať.

 9. Klient má právo

  1. využívať služby poskytované CA v rozsahu podľa svojho členstva.

  2. na svoj klientsky účet nahrávať iba taký obsah, s ktorým je oprávnený nakladať.

 10. Klient je povinný:

  1. pravidelne sledovať všeobecné obchodné podmienky a zoznamovať sa s ich aktuálnym znením.

  2. využívať služby portálu v súlade s platnými právnymi predpismi a aktuálnymi obchodnými podmienkami a nevyužívať služby portálu na komerčné účely.

  3. rešpektovať práva, slobody a zákonom chránené záujmy ostatných klientov.

  4. v prípade, že klient využíva platené služby portálu, povinný za tieto služby platiť prevádzkovateľovi cenu podľa aktuálneho cenníku zverejneného na webovej adrese prevádzkovateľa.

  5. počínať si pri užívaní služieb tak, aby nevznikla škoda prevádzkovateľovi a ani ostatným klientom.

  6. nahradiť škodu vzniknutú v súvislosti s využívaním služieb portálu prevádzkovateľovi, ostatným klientom či tretím subjektom.

 11. Klient prehlasuje, že nebol odsúdený pre žiaden z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti v sexuálnej oblasti.

 12. Klient si je vedomý toho, že organizujúca CA môže využívať služby obchodných partnerov, tzn. že napr. služby poskytované v mieste pobytu budú vykonávané zamestnancom obchodného partnera organizujúcej CK, ktorým môže byť ako iný subjekt so sídlom v Slovenskej republike, tak aj v zahraničí.

 

VI. Spoločné ustanovenia

 1. Doklady k vycestovaniu: Potrebné doklady - vouchery, letenky apod. dostane zákazník od CA, alebo príslušnej CK. Pokyny na cestu sa zasielajú spravidla týždeň pred odjazdom a letenky spravidla až pred odletom na letisku.

 2. Zájazdy na vyžiadanie: U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najprv u tamojšieho partnera CK (hotel v zahraničí apod.). V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa záloha vždy vracia v plnej výške.

 3. Storno podmienky sa riadia storno podmienkami príslušnej CK, u ktorej bol zájazd rezervovaný a zaplatený. CA si sama žiadne storno poplatky neúčtuje. Klient je oprávnený stornovať nezáväznú objednávku resp. rezerváciu zájazdu alebo služieb bez storno poplatkov do okamihu zloženia zálohy podľa stanoveného platového kalendára a podpisu zmluvy. Storno musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom klienta a doručené elektronickou formou bez zbytočného odkladu. Pre stanovenie výšky storno poplatku, ak storno nastalo, je rozhodujúci čas doručenia storna usporiadateľovi zájazdu.

 4. Klient súhlasí s doručovaním poštou na adresu ktorú uvedie vo svojej objednávke alebo zmluve, pričom platí domnienka doručenia zásielky v prípade jej odmietnutia alebo jej nevyzdvihnutia v odbernej lehote. Poštovému doručovaniu je rovnocenné doručovanie emailom, faxom alebo SMS.

 5. Súčasťou služieb CA je i zasielanie zvláštnych ponúk pre zákazníkov zaregistrovaných v klientskom systéme. CA si za túto službu vyhradzuje právo nepravidelného zasielania nevyžiadaných správ všetkým registrovaným klientom o dianí na serveri a v CA. Klient udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov a ich uchovávanie v databáze. Klient vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby mu boli zasielané obchodné oznámenia CA a partnerských obchodných spoločností. V prípade, že si užívateľ nepraje, aby mu boli obchodné oznámenia zasielané, má právo túto skutočnosť kedykoľvek oznámiť písomne prevádzkovateľovi.

 6. Právne vzťahy medzi CA a 

  1. klientom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky najmä zákonom č.281/2001 Z.z., o zájazdoch a podmienkach  podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

  2. klientom – fyzickou osobou a riadia príslušnými ustanoveniami občianskoprávnych predpisov.

  3. klientom, ktorý je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom v znení platnom ku dňu ich účinnosti.

 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie týchto podmienok, a to aj bez osobitného informovania klientov. Nové znenie podmienok sa stáva voči všetkým stranám účinným dňom ich zverejnenia na webových stránkach CA.

 3. Ak sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení to nemá vplyv.

 4. Všetky spory vzniknuté poskytovaním služieb užívateľovi prevádzkovateľom v súvislosti s poskytovaním služieb sú s konečnou platnosťou oprávnené rozhodovať príslušné súdy.

 5. CA a klient vyhlasujú, že tieto všeobecné obchodné podmienky sú prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a zaväzujú sa ich dodržiavať.

 6. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2014