Ako objednať zájazd

Vážení klienti,

 1. V sekcii vyhľadanie zájazdu si môžete vybrať dovolenku podľa vašich predstáv.

 2. Po vyplnení a odoslaní objednávky, vás budeme kontaktovať emailom alebo telefonicky.

 3. Následne na to vám odošleme zmluvu o zájazde, ktorú je potrebné podpísať a zaslať nám spať a to e-mailom.

 4. Klient je informovaný do akého termínu je potrebné (v prípade jeho záujmu) zaslať podpísanú zmluvu /spolu s dokladom o úhrade/ a uhradiť zálohu resp. plnú sumu za zájazd.

Ako nájsť a objednať zájazd na www.goutravel.sk

 

Platba za zájazd

 • Informácie o cene zájazdu, spôsobe platby, termínoch splatnosti sú uvedené v cestovnej zmluve.

 • Všeobecne platí, že pri zájazdoch objednávaných viac ako 30 dní pred odchodom, platí zákazník zálohu podľa podmienok CK (obyčajne 50% z celkovej ceny zájazdu) v deň podpísania cestovnej zmluvy a doplatok najneskôr 30 dní pred odchodom.

 • U zájazdov objednávaných menej ako 30 dní pred odchodom na zájazd /Zájazdy typu "last minute" a „ultra last minute"/ platí zákazník celkovú cenu jednorázovo v deň podpisu zmluvy.

 • Platby možno vykonať bankovým prevodom na účet CA alebo zloženkou,prípadne zložením hotovosti v banke.

 • Klient zároveň berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu nemusí v mimoriadnych prípadoch usporiadajúca CK rezerváciu potvrdí. Vtedy zmluva o obstaraní zájazdu nenadobudne platnosť a klient má nárok vrátenie ním uhradenej sumy, no nemá nárok na náhradu škody.

 • Ostatné náležitosti v zmysle všeobecných zmluvných podmienok CK.

 • Platba sa považuje za uhradenú v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet CA Ellmer s.r.o.

Bankové spojenie: SK8783300000002700566215

Minimálne 7 dní pred uskutočnením zájazdu vám budú zaslané podrobné pokyny.